vetenskapsteori.se

      Innehåll

Start
Vad är Filosofi
Vad är
Vetenskapsteori
Vad är Verifiering
och Falsifiering
Uppfattningar om
vetenskap
Vetenskap enligt
vetenskapsteori.se
Vetenskaplig metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik och Status
Konsekvenser
av Poppers teser
Alternativ vetenskap
Chalmers: What is this
thing called Science?
Kunskapsteori -
induktion, deduktion
Om
vetenskapsteori.se
Förlaget
vetenskapsteori.se

Verifiering och falsifiering

Inom vetenskap dras slutsatser som baseras på observationer, eller på tidigare slutsatser som också är baserade på observationer.

Ibland uppställs också en hypotes, vilket innebär ett försök till att generalisera resultatet eller att finna en orsak till det. Hypotesen, eller konsekvenser av hypotesen, kan bli ytterligare verifierad eller falsifierad med hjälp av ytterligare observationer.

Detaljer om verifiering och falsifiering

En verifiering av en hypotes innebär att en observation, eller att en annan verifierad hypotes, överensstämmer med hypotesen.

En falsifiering av en hypotes innebär att en observation, eller en annan verifierad hypotes, motsäger hypotesen. En falsifiering innebär således att en observation eller en annan verifierad hypotes verifierar negationen till hypotesen.

En verifiering av en hypotes ökar tilltron till hypotesen. En falsifiering av en hypotes minskar tilltron till hypotesen.

Just begreppet "falsifiering" har påståtts vara speciellt viktigt inom vetenskapsfilosofin. Jag har dock inte kunnat finna någon strikt definition av begreppet i detta sammanhang. För att klargöra diskussionen ges en sådan nedan:

 

Definition av termen falsifiering

Enligt vetenskapsteori.se kan termen "falsifiering" definieras som:

 

Falsifiering innebär verifiering
av negationen till en hypotes

 

 

Mer om verifiering och falsifiering

En negation är en logisk operator. Det finns således ingen principiell kunskapsteoretisk skillnad mellan en verifiering och en falsifiering:

 

Att falsifiera en hypotes är detsamma
som att verifiera negationen till hypotesen

 

Både verifiering och falsifiering är baserade på observationer och kan inte användas för att påstå att en hypotes är evinnerligt "sann" eller "falsk". Detta diskuteras under kunskapsteori, avsnitt induktion.


Ett exempel

Det är ingen logisk skillnad mellan verifiering och falsifiering:

"Alla korpar är svarta" är ett påstående som är

• teorietiskt möjligt men praktiskt svårt att verifiera.
• möjligt att falsifiera.

Detta påståendes negation, "Inte alla korpar är svarta", är ett påstående som är

• möjligt att verifiera.
• teorietiskt möjligt men praktiskt svårt att falsifiera.

Exemplet visar att verifiering och falsifiering är principiellt identiska aktiviteter. För att verifiera, alternativt falsifiera, något av de två påståendena ska alla korpar inspekteras, eller måste vi finna minst en icke-svart korp.

Fler exempel

Påståenden liknande "Det finns liv på andra planeter", eller "Hitler var pedofil" kan verifieras med endast få observationer, men kräver en metod liknande induktion för att falsifieras.

 

 
 

This page in English

 

   
ver. 1.5