Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Vad är filosofi

 
 

Den här webbplatsen informerar om en gren inom filosofin. När filosofer ska uttala sig om vad som utgör filosofi blir svepande formuleringar liknande "att söka vishet" vanliga. Ämnet kallas ibland "metafilosofi".

Seriösa diskussioner om innehållet i modern filosofi är ovanliga och nedan diskuteras därför innehållet i denna term.

Fram till genomslaget för vetenskaplig metodik (omkring år 1700) ansågs alla försök till teoretiska överläggningar vara filosofi.

När dåtidens filosofer började använda en metodik med verifiering, kommunikation av resultat och att bygga på tidigare kommunicerade resultat, påbörjades en intellektuell och teknologisk utveckling som gav filosofin en hög status i samhället eftersom den blev påvisbart trovärdig.

 
Dali philosopher created by AI Midjourney
Dali-inspirerad kliché av "filosof" skapad med hjälp av AI:n Midjourney

Efterhand avgränsades områden med sammanlänkade och verifierade hypoteser från filosofin och började kallas för vetenskapsområden.

 

En svårighet för filosofin

 

Ett stort problem för filosofin som disciplin är att ett filosofiskt område blir till ett vetenskapligt område när empiriskt underlag blir accepterat inom området

 

...så snart bestämd kunskap inom något område blir möjlig, kallas detta område inte längre filosofi utan blir en separat vetenskap.

Russell (1912) - The Problems of Philosophy, s.240 (översatt: vetenskapsteori.se)
 

Mänskligheten samlar gradvis empiriskt underlag inom allt fler områden och begränsar därmed möjligheterna till signifikanta bidrag från filosofin.

Detta är särskilt tydligt inom det som på 1700-talet kallades naturfilosofi, och som vi idag kallar naturvetenskap.

 

 

Definition av termen filosofi

 

Termen "filosofi" kan definieras som:

Filosofi innebär diskussion utan referenser till empiriskt underlag

Persson (2013) - vetenskapsteori.se
 

En mjukare definition är "diskussion om hur något kan vara eller skulle kunna vara" (till skillnad från hur något visats vara).

 

Innehållet i definitionen av termen filosofi

 

...diskussion...

Termen "diskussion" ingår i definitionen ovan för att avgränsa filosofi från ett godtyckligt påstående. Avgränsningen innebär att filosofi bör innehålla någon sorts argumentation för det som diskussionen vill framhålla.

Endast frasen "en sten kan vara grå" bör således, enligt min uppfattning, inte innefattas av termen filosofi.

...utan referenser...

Om en diskussion baseras på referenser till någon sakfråga kategoriseras den utanför ämnet filosofi.

 

Några exempel är filosofihistoria (där diskussionen handlar om vad andra filosofer sagt) eller naturvetenskap (där diskussionen refererar till fysiska objekt).

En diskussion om stenars färg enligt tidigare kan, för att vara filosofi, alltså inte handla om hur stenarna verkligen ser ut, eftersom den då skulle kategoriseras inom området geologi.

...empiriskt underlag...

med "empiriskt underlag", till skillnad från "observationer", menas något som rapporterats på ett sådant sätt att risker för felaktigheter har minskats. Jag anser till exempel att "Jag kände att..." inte är ett empiriskt underlag, även om det kan sägas vara en observation.

 

En tidigare definition av filosofi:

 

Curt Ducasse definierade filosofi som:

Formulerade spontana bedömningar

Han diskuterade begreppet i boken "Philosophy as a Science: Its Matter and its Method" (1941).

 

Kapitelrubrikerna i del 1
(översatt: vetenskapsteori.se):

• Filosofi som Något Mer Generellt än Vetenskap
• Filosofi som Logiskt Uttalad Tro
• Filosofi som Poetisk Litteratur om Kosmos
• Filosofi som Ljus på Sociala Problem
• Filosofi som Identisk med Logik
• Filosofi som Systematiska Studier av Mening
• Filosofi som Logisk Syntax av det Vetenskapliga Språket

 

Jämförelse mellan definitionerna ovan

 

De båda definitionerna ovan är till viss del jämförbara.

Termerna "diskussion" och "formulerade bedömningar" antyder att filosofi består av något mer än endast ett löst påstående.

 

Termerna "utan referenser till empiriskt underlag" och "spontana" antyder att filosofi inte handlar om direkta sakfrågor.

 

Detaljer om filosofi: Utgångspunkter

 

När ett område inte avhandlas från vad som anses känt inom området (empiriskt underlag), är ett vanligt arbetssätt att diskuteras det från vissa "utgångspunkter". Andra uttryck för detta är att diskussionen utgår från vissa premisser eller perspektiv.

"Utgångspunkter" inom filosofin blir ofta vad någon tidigare filosof påstått eller någon annan dogmatisk uppfattning, exempelvis en religiös eller kulturell övertygelse.

 

"Utgångspunkter" innebär alltså inte nödvändigtvis egenskaper i vår upplevda verklighet. De innebär endast sådant som definieras och begränsas av premisserna.

Inom vetenskapligt arbete bör utgångspunkterna vara allt av relevans för arbetet som finns rapporterat i vetenskapliga rapporter.

Att finna rapporter om relevanta arbeten är ett mödosamt arbete som betalar sig när forskarens kunskap inom området antas representera forskningsfronten.

 
 
2023-01-01