Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Verifiering och falsifiering

 
 

Inom vetenskap dras slutsatser som baseras på observationer, eller på tidigare slutsatser som också är baserade på observationer.

Ibland uppställs också en hypotes, vilket innebär ett försök till att generalisera slutsatserna eller att finna en orsak till dem.

 

Hypotesen, eller konsekvenser av hypotesen, kan bli ytterligare verifierad eller falsifierad med hjälp av ytterligare observationer

 

Detaljer

 

En verifiering av en hypotes innebär att en observation, eller att en annan verifierad hypotes, överensstämmer med hypotesen.

En falsifiering av en hypotes innebär att en observation, eller en annan verifierad hypotes, motsäger hypotesen.

Falsifieringen innebär alltså att en observation (eller en annan verifierad hypotes) visar att hypotesen är felaktig. Den verifierar alltså en negation till hypotesen.

 

En verifiering av en hypotes ökar tilltron till hypotesen. En falsifiering av en hypotes minskar tilltron till hypotesen

Begreppet "falsifiering" har påståtts vara speciellt viktigt inom vetenskapsfilosofin.

Jag har dock inte kunnat finna någon strikt definition av begreppet i detta sammanhang. Därför ges en definition nedan.

 

Definition av termen falsifiering

 

Min definition av termen "falsifiering" lyder:

Falsifiering innebär verifiering av negationen till en hypotes

Persson (2013) - vetenskapsteori.se
 
 

En negation är en logisk operator. Det finns således ingen principiell kunskapsteoretisk skillnad mellan en verifiering och en falsifiering:

Att falsifiera en hypotes är detsamma som att verifiera negationen till hypotesen

 

Både verifiering och falsifiering är baserade på observationer och kan inte användas för att påstå att en hypotes är evinnerligt "sann" eller "falsk".

Detta diskuteras under Kunskapsteori, avsnitt induktion.

 

Exempel

 

Det är ingen logisk skillnad mellan verifiering och falsifiering:

"Alla korpar är svarta" är ett påstående som är

• teoretiskt möjligt men praktiskt svårt att verifiera.
• möjligt att falsifiera.

Detta påståendes negation:

"Inte alla korpar är svarta", är ett påstående som är

• möjligt att verifiera.
• teoretiskt möjligt men praktiskt svårt att falsifiera.

Dessa exemplet visar att verifiering och falsifiering är principiellt identiska aktiviteter. För att verifiera eller falsifiera de två påståendena ska alla korpar inspekteras, eller så måste vi finna minst en icke-svart korp.

 

Påståenden liknande "Det finns liv på andra planeter", eller "Hitler var pedofil" kan verifieras med endast få observationer, men båda kräver induktion för att falsifieras.

Ett mycket trovärdigt påstående som att "En släppt sten faller", kan inte falsifieras.

Vetenskapsfilosofer tar gärna upp när upptäckten (verifiering) av svarta svanar falsifierade påståendet "alla svanar är vita". Dessa historiska händelser diskuteras på kunskapsteori.se.

 
 
2021-12-15