Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Resultat av Poppers teser

 

Poppers logik

 

Karl Popper framförde sin argumentation om hypoteser (godtyckliga påståenden) i boken "The Logic of Scientific Discovery".

Han hävdade att verifieringar inte existerar och att kunskap, som han sätter lika med vetenskap, består av godtyckliga uttalanden som ska vara möjliga att falsifiera.

Eftersom falsifiering av ett godtyckligt uttalande är logiskt detsamma som att verifiera negationen av uttalandet, blir Poppers diskussion påvisbart logiskt felaktig.

 

Både verifiering, vilket Popper underkänner, och falsifiering, som Popper förespråkar, byggs ju upp av verifiering

Trots logiska felaktigheter kan en argumentation ändå tillföra något av intresse när den jämförs med vår upplevda verklighet.

Om däremot en logiskt felaktig argumentation leder till absurda konsekvenser måste man konstatera att dess innehåll är "mindre intressant".

 

Popper: En falsifierbar fantasi är vetenskaplig

 

Ett godtyckligt påstående är enligt Poppers kriterier vetenskapligt om det är falsifierbart.

Ett rimligt påstående är att detaljer i berättelser skapade av skönlitterära författare är falsifierbara, inte minst då författaren själv säger att berättelsen är uppdiktad.

Berättelser skapade av skönlitterära författare är således vetenskapliga enligt Poppers argumentation.

Sagan om ringen

Ska JRR Tolkiens mäktiga epos Sagan om Ringen (eller Ringarnas Herre) enligt Poppers teser betraktas som vetenskapligt?

Detaljer i berättelsen är helt klart falsifierbara - Tolkien har ju själv sagt att han har hittat på dem.

Enligt Popper är berättelsen således vetenskaplig.

bild: Wikipedia
 

Skapelseberättelser

Inom många stora religioner finns en skapelseberättelse med syfte att förklara hur människan kom till. Inom exempelvis den judisk-kristna-muslimska läran och inom asatron skapades människorna direkt genom gudars förehavanden.

Det finns en mängd observationer och DNA sekvenser som mycket trovärdigt visar att människan, djur och växter utvecklats genom evolution.

Om vi tror på evolution kan vi till exempel konstatera att berättelsen om Adam och Eva i Paradiset är felaktig. Den är falsifierad.

Enligt Poppers teorier, där falsifierbarhet likställs med vetenskaplighet, betyder detta att både den judisk-kristna-muslimska och asatrons skapelseberättelser ska betraktas som vetenskapliga.

 
 
 

Astrologi

Inom astrologi påstås att stjärnors och planeters positioner vid vår födelse påverkar våra personliga egenskaper. Är detta vetenskap? Detta har exempelvis diskuterats av Sven Ove Hansson (avsn. "Kritik av Popper" men hela artikeln är intressant).

Popper hävdade att astrologi inte är vetenskap:

Astrologer var mycket påverkade, och vilseledda, av vad de trodde vara bekräftande tecken - så mycket att de var helt opåverkade av varje ogynnsamt indicium.

Popper (1985) - Conjectures and Refutations, 4Ed, s.37
(översatt: vetenskapsteori.se).
 

Vetenskapliga studier om astrologi

Vi kan göra en analys av Sveriges befolkning via personnummer. De yrken befolkningen valt kan också analyseras. Födelsetid och yrken ger ett samband mellan himlakroppars positioner och personliga egenskaper.

Ett exempel på statistiskt test av astrologiska påståenden finns i boken Gauquelin (1972) - Astrology and Science, s. 132. Boken kan inspirera till möjligheten av vetenskaplig metodik inom astrologi.

Många detaljer inom astrologi kan således visas vara felaktiga. Eftersom de är falsifierbara ska de, enligt Karl Poppers teorier, betraktas som vetenskapliga.

 

Blir en falsifierad hypotes ovetenskaplig?

 

Ett sätt att rädda Poppers teser från den totala kollaps som beskrivits ovan, är att en enligt Popper "vetenskaplig hypotes" (alltså falsifierbar) ska ändras till "ovetenskaplig hypotes" om den verkligen falsifierats.

Detta kallas "sofistikerad falsifiering" (!) och har föreslagits t.ex. i Chalmers - What is this thing called Science? s.74. Sofistikerad falsifiering sägs också innebära att ett falsifierbart påstående kan ersättas av ett som är lättare att falsifiera.

 

"Sofistikerad falsifiering" kan uttryckas som att Popper sagt:

Jag vet inte om en hypotes representerar vetenskap eller inte - jag väntar och ser till dess hypotesen, eller dess konsekvenser, verifierats eller falsifierats tillräckligt innan jag uttalar mig.

Ett sådant yttrande representerar den skeptiska inställningen som är karaktäristisk för den "vetenskapliga metoden".

 
 
2021-12-15