Startsida  
Vad är Filosofi
Vad är Veten-
skapsfilosofi
Verifiering och
Falsifiering
Åsikter om
vetenskap
Vetenskap
enligt v-teori.se
Vetenskaplig
metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik, Status
Resultat av
Poppers teser
Alternativ
vetenskap
Recension:
Chalmers
Kunskapsteori:
induktion,
deduktion
Om
v-teori.se
Förlaget
v-teori.se
 

 

logo vetenskapsteori
☰ MENY
 
 

Kunskapsteori

 
 

Kunskapsteori eller Epistemologi diskuterar egenskaper hos termen "kunskap" och hur kunskap kan skapas.

Diskussionerna kan sammanfattas som:

• Vet vi något?
• Kan vi bevisa att vi vet något?

Förslag till svaren finns längst ned på denna sida.

 

Tre sammanblandade huvudåskådningar kan urskiljas:

•  Empirism
•  Rationalism
•  Skepticism

Existens av kunskap är en kärnfråga inom filosofin. Diskussionerna handlar om existensen av begrepp som sanning och tillförlitlighet, och vid den yttersta gränsen om vi vet att någonting existerar överhuvudtaget.

 

På webbplatsen kunskapsteori.se finns mer utförliga diskussioner om kunskap

 

Vad är kunskap?

 

Termen "kunskap" är relaterat till begrepp som "veta" och "sanning".

Termen "kunskap" används med olika betydelser. När termen används inom filosofi borde åtminstone en detalj anses vara viktig:

 

Definiera innebörden av termen "kunskap"!

 

Filosofernas kunskap: "absolut kunskap"

 

Filosofernas användning av termen kunskap innebär ofta sådana tankar som anses vara grundade enbart på logik. Med denna grund skulle sådan kunskap vara oföränderlig eller evinnerlig. På denna webbplats kallas sådana tankar för "absolut kunskap" som skulle vara "absolut säkra" eller att det är något som vi "absolut vet".

I vardagslivet upplever vi att saker är säkra. Vi "vet" att den värld vi observerar verkligen existerar. Vi kan, och vi måste utan att tveka, lita på många sådana argument eftersom de är grunden för vår överlevnad.

Men det är sedan den grekiska antiken allmänt accepterat att kunskap om världen ytterst baseras på våra sinneserfarenheter och på slutsatser dragna från dessa. Det är därför accepterat att påståenden om världsliga ting inte representerar "absolut kunskap", och de benämns därför med termen sannolikhetsargument.

 

Sannolikhet är livets vägvisare

Joseph Butler (1736) - The Analogy of Religion, Introduction
(översatt: vetenskapsteori.se)
 
 

Slutsatser från tydliga observationer, som att "en släppt sten faller till marken" kommer nog alltid att vara trovärdiga, åtminstone så länge som stenen och marken existerar. Men mer komplexa slutledningar, som att jorden är platt, är inte lika sannolika och kan behöva revideras. Båda slutledningarna innebär dock sannolikhetsargument.

Filosofer som försökt hävda existens av "absolut kunskap" har hittills inte lyckats ge något trovärdigt exempel på sådan kunskap. Det tycks således vara omöjligt att bevisa existens av kunskap i betydelsen "absolut kunskap".

I diskussioner om "kunskap" utelämnar filosofer ofta termen "absolut". De använder termer som "kunskap", "veta" och "sanning" utan definition, och talar då om något som troligtvis inte existerar.

 

Kunskap - personlig upplevelse

 

Vi har alla en uppfattning av att vi lär oss saker i livet. Vi har lärt oss att gå, att använda ett språk, att skriva, att använda sociala koder och vi har lärt oss mycket annan kunskap från föräldrar, omgivningen och från böcker.

 

Eftersom våra liv delvis är olika blir denna form av kunskap till viss del individuell, och det kan finnas skillnader i vad som representerar kunskap mellan individer.

 

Kunskap - gemensam upplevelse

 

Det finns många exempel på grupper av människor som anser att deras gemensamma uppfattningar representerar kunskap. I en grupp förstärks känslan av att kunskapen är korrekt, även om andra grupper hävdar andra former av kunskap.

En stor del av det vi kallar kunskap, exempelvis dogmatiska läror och vetenskaper, tillhör denna kategori.

 

En stor skillnad mellan dogmatiska läror och vetenskaper är att de påstådda observationer och slutsatser som utgör en grund för dogmatiska läror inte får ifrågasättas, medan observationer och slutsatser inom vetenskap kan ifrågasättas öppet och kontinuerligt. Denna möjlighet till ifrågasättande har lett till en fantastisk utveckling av vetenskaplig kunskap.

 

Kunskap - gemensam upplevelse under ständig revidering

 

Kunskap kan också sägas bestå av sådana observationer och slutsatser som många personer öppet granskar, ifrågasätter, förändrar och kanske enas om. Denna sorts kunskap är en anpassning till att "absolut kunskap" inte kan visas existera.

För att denna typ av kunskap ska vara pålitlig är det viktigt hur den sprids och förändras:

 

•  Vilken typ av argumentation kan användas?
•  Hur kan förändringar uppmuntras?

Ur svaren på sådana frågor utkristalliserar sig troligtvis något som påminner om det som kallas vetenskaplig metod.

 

Kunskap beroende eller oberoende av erfarenhet

 

Som diskuterats ovan är termen "kunskap" svår att definiera och inom filosofin inbjuder detta till spekulation.

En fråga som diskuterats sedan den grekiska antiken är om "kunskap" ska baseras på observationer, eller om vi kan nå "kunskap" med endast logiska resonemang, oberoende av observationer.

Platon diskuterade att vi inte kan bevisa att våra observationer representerar någon sorts verklighet och Aristoteles betonade vikten av observation tillsammans med logiskt resonemang (deduktion). De hade egentligen ungefär samma åsikter.

Och så har det hållit på genom filosofihistorien.

 

Under Upplysningstiden klarnade begreppen och till exempel David Hume kallade de två grupperna som bygger upp resonemang för "sakförhållanden" respektive "förhållanden mellan idéer".

Resonemang baserade på sakförhållanden kallades för sannolikhetsargument. Idag är västerländska filosofer eniga om att vår erfarenhet av världen ytterst baseras på sannolikhetsargument.

 

Kunskap a priori och a posteriori

 

Det anses allmänt att tautologier ("analytiska argument") innebär resonemang a priori. Men finns det argument utöver detta ("syntetiska argument") som också kan sägas vara a priori?

Det vill säga: Existerar a priori argument om vår upplevda verklighet? Utan sådana argument kan relevansen i rent abstrakta resonemang (fåtöljfilosofi) om världen allvarligt ifrågasättas.

Kant äntrar scenen

Utan att definiera sin användning av termen "kunskap" diskuterade Immanuel Kant ämnet i termer av "a priori" (argument som kan rättfärdigas utan hänvisning till observationer) och "a posteriori" (argument som kräver observationer för att rättfärdigas). Sådant som han hävdade var a priori argument kallas på denna webbplats "absolut kunskap".

Immanuel Kant: public domain
Immanuel Kant (public domain)
 

Kant önskade att abstrakt filosofi hade ett berättigande, och med hjälp av oklara definitioner hävdade han att det existerar "syntetiska a priori" argument.

Han hävdade alltså att det existerar påståenden om omvärlden som inte ytterst är baserade på erfarenhet eller, annorlunda uttryckt, att sammansättning av "absolut kunskap" om omvärlden är möjliga.

En kvick slutledning är att om vi inte kan hävda existens av "absolut kunskap" om vår omvärld överhuvudtaget, är det naturligtvis omöjligt att hävda att det finns sammansatt sådan kunskap. Filosofer ogillar dock kvicka slutledningar. Nedan ges tre exempel på längre texter med liknande slutsats:

• Boghossian P, Peacocke C - New Essays on the A Priori, Clarendon Press (2000).

• Kitcher P, "A priori", Kap. 1 i Guyer P (Ed) - Kant and Modern Philosophy, Cambridge Univ. Press (2006).

• Andersson, H - Apriorisk kunskap, en analys av definitioner, C-uppsats, Lunds Univ. (2007).

 

Induktion - att dra slutsatser från observationer

 

Definition av induktion:

Härledning av generella lagar eller principer från observationer av enskilda händelser

Oxford English Dictionary
(översatt: vetenskapsteori.se)

Kortversion: Härledning från enskildheter till generalisering.

 

En filosofisk inriktning som framhåller induktion kallas empirism (engelska: empiricism).

Induktion innebär att upprepade liknande observationer skapar en förväntan om att ytterligare liknande observationer vid liknande förutsättningar kommer att ge liknande resultat, och att observationerna alltså representerar något generellt.

Eller med vardagligt språkbruk: Märker vi samma sak många gånger tror vi att det är sant.

Vi använder alla induktion under varje vaket ögonblick, och all erfarenhet om vår omvärld baseras på induktion. Varje morgon tror vi att världen ska se likadan ut som igår kväll - induktion! Vi dricker ett glas vatten och tror vi att det ska släcka törst - induktion! Vi släpper en tung sten och tror att den ska falla - induktion!

Ett ytterligare exempel på induktion är att vi tror att varje människa en dag, förr eller senare, kommer att avlida.

 

Varken induktion eller någon annan metod kan skapa "absolut kunskap". Oavsett hur många observationer vi gjort som stöder en hypotes kan vi inte vara säkra på att hypotesen är "absolut sann". Detta har diskuterats t.ex. av Sextus Empiricus c:a år 200 och av Isaac Newton 1730:

Jag tror att det är lätt att avvisa metoden för induktion.

Med hjälp av induktion vill de /d.v.s. dogmatiker/ göra generaliseringar på grundval av enskildheter övertygande. De gör detta genom att kartlägga antingen alla enskildheter eller några av dem:

- Om några, blir induktion ofullständig, och det är möjligt att vissa av de enskildheter som utelämnats vid induktion strider mot det generella.

- Om alla enskildheter ska studeras blir arbetet en omöjlig uppgift, eftersom enskildheterna är oändliga och obestämda.

Alltså tror jag i båda fallen resultatet blir att induktion vacklar.

Annas (Ed.) (2007) - Outlines of Scepticism, Bok 2, stycke XV
(översatt: vetenskapsteori.se)

Eftersom Sextus Empiricus förespråkade empirism är det troligt att uttrycket "induktion vacklar" för honom innebar att han avvisade att induktion kan ge "absolut kunskap".

 

Resonemang baserade på experiment och observationer, och slutsatser dragna från dessa med hjälp av induktion, är inte demonstrativt gällande slutsatser. Det är ändå det bästa sättet att resonera som naturen medger och bör ses som starkare när induktionen är mer generell.

Isaac Newton - Opticks, 4 Ed (1730) s. 380
(översatt: vetenskapsteori.se)

 

Styrkan i vetenskaplig metodik

 

En illustration av problemet med induktion gavs av Bertrand Russell:

Det var en gång en taxeringsman, som skulle inregistrera namnen på alla familjefäder i en by i Wales.
Den förste han tillfrågade hette William Williams. Så var även fallet med den andre, den tredje och den fjärde ...

Till slut sade han sig: ”Det här blir enformigt. Tydligen heter de allesammans William Williams. Det underlättar arbetet, om jag inför dem /alla/ under detta namn.

Men han hade orätt. Det fanns nämligen en enda, som råkade heta John Jones. Detta visar, att vi kan bedra oss om vi alltför mycket litar på induktion genom enkel uppräkning.

Russell (1945) - Västerlandets filosofi, i avsnittet om Francis Bacon
(översatt: Alf Alberg)
 

Vetenskaplig metodik minskar den osäkerhet som är inbyggd i induktion. Ett vetenskapligt arbetssätt om händelsen i Russells illustration kan se ut så här:

• Taxeringsmannen publicerar att alla heter William Williams och hur han kom fram till detta (alltså att han generaliserade från en delmängd på 10 namn).

• Någon läser detta, ser att arbetet inte är komplett, och kontrollerar därför i kyrkböckerna. Hon hittar då en som heter John Jones och rapporterar detta, tillsammans med hur hon gick tillväga. I rapportens bakgrund beskriver hon också det tidigare arbetet från taxeringsmannen.

• En person i byn läser denna kompletterande rapport och vet att grannen som nyligen flyttat in, heter Sven Svensson. Detta rapporteras som ett "letter" till en tidskrift. Detta "letter" innehåller också referenser till de två tidigare arbetena.

På detta sätt bildas, med hjälp av induktion, verifiering, falsifiering och publicering, en gradvis mer rättvisande bild av namnen på alla familjefäder i byn.

 

 

Deduktion - att dra slutsatser med hjälp av logiska resonemang

 

Definition av deduktion:

Härledning av en slutsats från en redan känd eller antagen princip

Oxford English Dictionary
(översatt: vetenskapsteori.se).

Kortversion: Härledning från generalisering till enskildhet.

 

En filosofisk inriktning som framhåller deduktion kallas rationalism. Den är populär inom filosofin och kallas ibland för "fåtöljfilosofi".

Ett problem för rationalism är att strikt deduktion, utan referenser till observationer, inte ger något av intresse när det gäller vår upplevda verklighet.

Alternativt uttryckt har argument som är "syntetiska a priori" inte kunnat visats existera. Detta diskuterades i detalj av David Hume redan på 1700-talet.

En form av rationalism som är möjlig att tillämpa vid beskrivningar av vår upplevda omvärld måste därför innefatta empirism.

 

Deduktiva resonemang om vår upplevda verklighet kan därför på ett tydligare sätt definieras som:

Deduktiva resonemang om vår upplevda verklighet upprättar relationer mellan slutledningar (som ytterst baseras på sinnesintryck) och sinnesintryck, eller mellan slutledningar (som ytterst baseras på sinnesintryck) och slutledningar (som ytterst baseras på sinnesintryck).

Kopplingen till definitionen i Oxford English Dictionary utgörs av att varje "känd eller antagen princip" baseras på sinnesintryck.

Den logiska omöjligheten av strikt rationalism har också diskuterats av Bertrand Russell:

De tyska filosoferna från Kant till Hegel hade icke tillgodogjort sig Humes tankegång.

Jag säger detta uttryckligen trots att många filosofer delar Kants egen uppfattning, att hans "Kritik av det Rena Förnuftet" var en vederläggning av Hume.

I själva verket representerar dessa filosofer - åtminstone Kant och Hegel - en rationalism, som tillhör tiden före Hume och kan vederläggas med hans argument.

Russell (1945) - Västerlandets filosofi, i avsnittet om David Hume
(översatt: Alf Alberg)

 

Skepticism - vi kan inte veta något

 

Skepticism har uttryckts sedan antikens Grekland. När induktion inte ger oss "absolut kunskap" och ändå är det enda som kan ge oss kunskap om världen, skapas en urgammal bas för ett allmänt kunskapsförakt.

Ordet skepticism kommer från det grekiska ordet för "utreda". Det innebär att något ska undersökas innan man yttrar sig om det.

Skepticism utövas, liksom andra filosofier, i olika grader. När den dras till sin extrem kallas den Pyrrhonism som innehåller att vi inte ska lita på någonting.

Akademisk eller balanserad skepticism innebär att vissa argument är mer sannolika än andra. Denna senare skepticism har en stark koppling till empirism och underkänner dogmatiska och falskt deduktiva resonemang.

David Hume anses vara en ledande balanserad skeptiker. Han skrev om Pyrrhonism:

 

Sådana principer kan blomstra och triumfera i skolorna där det verkligen är svårt, om inte omöjligt att motbevisa dem.

Men så snart de lämnar skuggorna, och vid närvaro av verkliga objekt som påverkar våra lidelser och känslor, ställs de mot mer kraftfulla principer i vår natur.

De försvinner då som rök och lämnar den mest beslutsamma skeptiker på samma villkor som andra dödliga.

Hume (1777) - Undersökning s.159

Pyrrhonismens argument vilar alltså på en erfarenhetsmässigt felaktig grund. Kan vi, till exempel, inte lita på att vi är törstiga finns ingen anledning till att dricka och naturen skulle ta ut sin rätt.

Ett annat problem med Pyrrhonism är att förment skeptiska påståenden som "Kunskap existerar inte", "Vi kan aldrig veta något" eller "Allt är relativt" utgör självmotsägelser eftersom de, trots sitt innehåll, ställer krav på att representera faktisk kunskap. En Pyrrhonist kan alltså aldrig hävda sin uppfattning.

 

Vetenskap är inte samma sak som "kunskap"

 

Begreppet kunskap kan betyda olika saker, vilket diskuterats ovan.

Vetenskap är resultat av ett arbetssätt som innebär att observationer och slutsatser från observationer rapporteras så att en granskning av dem blir möjlig. Detta ökar tillförlitligheten i ett vetenskapligt påstående, relativt ett påstående som inte baseras på observationer.

Vetenskap är alltså något helt annat än kunskap. De två begreppen förväxlas ibland, förmodligen beroende på att många vetenskapliga publikationer anses ge en trovärdig beskrivning av vår upplevda omvärld.

 

Kritik av vetenskap med argument som egentligen rör begreppet kunskap är, enligt min uppfattning, antingen medvetet felaktig eller ett vittnesmål om omedvetenhet inom kunskapsteori.

Jag ser den vetenskapliga metoden som ett lyckat försök till lösning på våra svårigheter med begreppet "absolut kunskap".

 

Vi använder induktion, deduktion och skeptiska argument

 

Som beskrivits ovan kan vi varken bevisa närvaro eller frånvaro av någonting med logiskt strikta argument. Vi kan inte logiskt bevisa förekomst eller frånvaro av en sten, och inte heller av existens eller icke-existens beträffande "absolut kunskap".

Vi använder oss av induktion

Men vi tror inte på allvar att världen förändras när vi blinkar. Vi vågar ta ett steg och sätta ned foten, utan rädsla för att marken har försvunnit.

Så vi tillämpar induktion i våra liv, troligtvis under varje medvetet ögonblick. Detta gör vi, trots att vi vet att "kunskap" om omvärlden inte bevisas med filosofiskt strikta argument.

 

Vi använder oss av deduktion

Under varje medvetet ögonblick skapar vi troligtvis också relationer mellan våra observationer. Likheter och olikheter värderas hela tiden i vårt tänkande. Luktar maten som mat ska lukta? Orkar jag flytta på den tunga stenen? Vill jag prata med personen som ser arg ut?

Vi är balanserade skeptiker

Om vi tänker efter kanske vi anar att vi inte är helt säkra på alla våra trosföreställningar. Några är mer säkra och några är mer osäkra. Vi tror att världen existerar även i morgon, men vi är kanske inte lika säkra på att allt kött är endast nyttigt.

Vi får leva med våra "sanningar", även om vi inte kan påvisa att de representerar "absolut kunskap".

 

Sammanfattning av mer än 2000 år av epistemologi

 

• Vet vi något?
- Troligtvis.

• Kan vi bevisa att vi vet något?
- Nej, inte om ordet "vet" innebär att ha "absolut kunskap" (men detta betyder inte att vi inte vet något).

• Kan vi leva med att vi inte kan bevisa att vi vet något?
- Uppenbarligen.

 

Efter att ha skrivit denna sammanfattning har jag sett att David Hume formulerade den sista punkten i mycket mer poetiska ordalag:

Hon måste handla och resonera och tro fastän hon, trots de mest omsorgsfulla utredningar, inte kan försäkra sig om grunden för dessa verksamheter, eller avlägsna invändningarna som kan tas upp mot dem.

Hume (1777) - Undersökning, s.160
 
2021-12-15