vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Nedärvda förmågor

Återvänd till "Kunskapsteori"

 
 

Immanuel Kant hävdade att det existerar påståenden som var "syntetiska a priori", alltså sammansatta "absoluta kunskaper" om omvärlden som var rättfärdigade utan att vara baserade på observationer. Existens av sådana påståenden har ifrågasatts och ingen har kunnat ge ett tydligt och trovärdigt exempel på ett sådant påstående.

En kvick slutledning är att om vi inte kan hävda existens av "absolut kunskap" om vår omvärld överhuvudtaget, är det naturligtvis omöjligt att hävda att det finns sammansatt sådan kunskap. Filosofin ogillar dock kvicka slutledningar.

Tre exempel på längre text med liknande slutsats:

- Boghossian P, Peacocke C, New Essays on the A Priori Clarendon Press (2000).
- Kitcher P, "A priori", Kapitel 1 i Guyer P (Ed), "Kant and Modern Philosophy", Cambridge Univ. Press (2006).
- Andersson, H, "Apriorisk kunskap - en analys av definitioner" C-uppsats, Lunds Univ (2007).

För att ytterligare belysa frågeställningen diskuteras nedan en tänkbar längre slutledning: Det som närmast liknar "syntetiska a priori" argument är argument baserade på nedärvda förmågor.

 
     

Demonstrerar nedärvda förmågor "syntetiska a priori" argument?

 
 

Vi kan observera att människor, liksom andra djur, har nedärvda förmågor. Några exempel:

•  kroppsliga egenskaper, till exempel förmåga att växa
•  känslor, som ökar vår möjlighet till att samverka med andra
•  bollsinne
•  fårvallningstalang hos vallhundar

Ett par förmodade förmågor diskuteras i detalj längre ned på sidan.

Nedärvda förmågor är exempel på en anpassning till världen och de ger oss högre möjlighet till överlevnad. Skulle dessutom världen se helt annorlunda ut skulle förmodligen sådana förmågor vara helt annorlunda.

Åtminstone några av våra förmågor innehåller alltså information om vår omvärld, vilket kan kallas för "kunskap" om världen. Är sådana förmågor alltså oberoende av erfarenhet, alltså kunskap som är "syntetisk a priori"? Är de exempel på att begreppet "syntetisk a priori" skulle vara en meningsfull term?

 
     

Kunskap om omvärlden kan endast baseras på observationer

 
 

Om vi accepterar evolution, som beskrivits av till exempel Darwin, kan vi se nedärvda förmågor som resultat av en evolutionär process. Förmågor som ökar vår överlevnad sprids till de överlevandes avkomma. Det kan uttryckas som att erfarenheter av våra förfäder har lagrats i vår arvsmassa, till skillnad från vanliga erfarenheter som lagras i vår hjärna.

Förmågor blir då exempel på Kants "kunskap" a posteriori för arten, men dessa tycks vara a priori för individen.

Nedan utvecklas detta i två exempel på vad som kanske är nedärvda förmågor.

 
     

Ormskräck

 
 

Antag att människor har en nedärvd förmåga till rädsla för ormar: Ormskräck. Eventuellt kan sådan rädsla till viss del vara inlärd (Mineka 1993) men här antar jag att den är åtminstone delvis nedärvd.

Mineka and Cook (1993) - Mechanisms Involved in the Observational Conditioning of Fear, J. Experimental Psychology: General, Vol.122:1, 23-38

Enligt evolutionsteorin utvecklades ormskräck när en förmänniska genom slumpmässiga mutationer fick ormskräck inbyggt i sina gener. I en värld full av giftiga ormar visade denna förmänniskans avkomma högre sannolikhet att överleva jämfört med andra som inte hade utvecklat ormskräck och vars gener inte fortplantades på grund av en "oönskad verkan av ormgift".

 
     
 

Ormskräck baseras på att ormar observerats som farliga

 
 

Förbättrad överlevnad och fortplantning för människor med ormskräck kan alltså formuleras som en erfarenhet av att ormar är farliga ("kunskap" a posteriori). Om ormar i vår värld aldrig skulle ha varit farliga skulle vi sannolikt inte ha en inbyggd beredskap till att känna ormskräck. Vi skulle kanske upplevt ormar som söta.

Ormskräck är alltså inte exempel på "kunskap" om ormars farlighet a priori, d.v.s. innan ormars farlighet observerats av vår förmänniska.

Diskussionen kompliceras av att erfarenheten, dvs. minnet och slutsatserna av observationerna, inte lagrades i en hjärna men att de, enligt evolutionsteorin, lagrades i våra gener.

 
     

Värdering av partner - sexualdrift

 
 

En intressant diskussion om att nedärvda förmågor är förvärvade på grund av vår upplevda verklighet ges i "The Handicap Theory". Teorin innebär att individer under evolutionen lärt sig att demonstrera och värdera signaler om biologisk kvalitet.

Zahavi, J. (1975) - The Handicap Theory, Theor. Biol. 53 (1975) 205-214

En individ demonstrerar hög kvalitet genom att visa upp ornament som är onödiga för direkt överlevnad och som alltså egentligen utgör ett onödigt handikapp. Det kan vara stora horn eller vackra fjädrar som är oviktigt för själva överlevnaden.

Genom att orka bära ett onödigt ornament visar individen att den har kraft i överflöd, mer än vad som behövs för att bara överleva. Ju mer svårburet ornamentet är, desto högre kvalitet har bäraren.

De individer av det motsatta könet som, genom gradvisa eller slumpmässiga mutationer, börjat uppskatta sådana ornament, får avkomma med ornamentets bärare. Dessa har högre kvalitet än avkomma efter individer som inte har kraft nog att bära onödiga ornament.

Att bära ornament, och att attraheras till dem, är alltså inte något som bygger på "kunskap" a priori. Det är något som grundats på samma sätt som våra vanliga erfarenheter, men där minnet sparas i våra gener.

 
     
     
     
       
 

This page in English

     
 

 ver. 3.0